Prezentare CNCR

 

Statul recunoaşte şi garantează persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale dreptul la păstrarea, la dezvoltareaşi la exprimareaidentităţiiloretnice, culturale, lingvisticeşireligioase”.

(art. 6 (1) din ConstituţiaRomâniei)

 

Centrul Naţional de Cultură a Romilor – Romano Kher, constituit prin H.G. 834/2003, ca instituție publică în subordinea Ministerului Culturii, Cultelor și Patrimoniului Național, este unica instituţie publică cu personalitate juridică din România care are ca scop conservarea, promovarea şi dezvoltarea valorilor etno-culturale ale comunităţii romilor. Prin intermediul Legii nr. 318/2013, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 745 din 2.12.2013, Centrul Naţional de Cultură a Romilor – Romano Kher a trecut din subordinea Ministerului Culturii în subordinea Agenţiei Naţionale pentru Romi, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, din subordinea Guvernului.

CNCR este finanțat din venituri proprii și din subvenții acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului. Atât CNCR cât și Agenția Națională pentru Romi sunt ordonatori terțiari de credite.

Personalul și patrimoniul CNCR au fost preluate integral de către Agenția Națională pentru Romi. Personalul preluat beneficiază în continuare de drepturile salariale și de celelalte drepturi avute la data intrării în vigoare a Legii nr. 318 din 28 noiembrie 2013 pentru trecerea Centrului Național de Cultură a Romilor – Romano Kher din subordinea Ministerului Culturii în subordinea Agenției Naționale pentru Romi.

 

Actele normative care reglementeazăorganizareașifuncționarea CNCR-RK
HG nr. 609 din 20 mai 2009 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea Centrului Național de Cultură a Romilor
Legea nr. 318/2013 pentru trecerea Centrului Național de Cultură a Romilor – Romano Kher din subordinea Minasterului Culturii în subordinea Agenției Naționale pentru Romi

 

Misiune

CNCR are ca misiune conservarea, dezvoltarea și promovarea patrimoniului cultural al romilor, a valorilor, culturii și tradițiilor rome.

Conform HG nr. 609 din 20 mai 2009, art. 2 (1) Centrul îşi îndeplineşte rolul de serviciu cultural de utilitate publică, desfăşurând activități în domeniul cultural, de informare, de educație permanentă, de susținere şi derulare a programelor şi proiectelor culturale destinate comunității rome şi/sau de promovare a culturii rome, în conformitate cu legislația română în vigoare.

Din octombrie 2014 Centrul Național de Cultură a Romilor – Romano Kher are un nou plan de management propus de dl Mihai Neacșu, care, în urma concursului promovat, a fost numit manager al instituției, prin Ordinului Președintelui Agenției Naționale pentru Romi nr. 119/14.10.2014.

Noua viziune a Centrului are la bază Planul de management al directorului Mihai Neacșu. Misiunea viitorului Centru Național pentru Cultura și Educația Romilor va fi definită astfel: cultivarea, dezvoltarea și promovarea identității etno-culturale a romilor și patrimoniului cultural material și imaterial al romilor în spațiul intra-comunitar rom și în spațiul public din România și din alte țări. Strategia Centrului Național pentru Cultura și Educația Romilor va include obiective și activități care țin de educația interculturală, de educația adulților, de formare profesională și de formare și susținere a unei elite rome responsabile din punct de vedere etnic, fapt ce va contribui la schimbarea mentalităților și la îmbunătățirea imaginii despre minoritatea romă.

 

Atribuții

CNCR își desfășoară activitatea, în principal, pe bază de programe și proiecte concepute pentru a răspunde nevoilor comunității căreia i se adreseaază, în concordanță cu strategiile în domeniu.

Desfășurarea activității Centrului urmărește realizarea următoarelor obiective:

 1. Oferirea de programe și servicii culturale pentru satisfacerea nevoilor culturale comunitare, în scopul creșterii gradului de acces și de participare a cetățenilor români aparținând minorității romilor la viața culturală;
 2. Conservarea, cercetarea, protejarea, transmiterea, promovarea și punerea în valoare a culturii rome și a patrimoniului imaterial tradițional al minorității rome;
 3. Susținerea programelor și proiectelor artiștilor independenți, ale organizațiilor neguvernamentale și ale altor organizații care respectă principiile și obiectivele Centrului;
 4. Sprijinirea debutului și afirmării tinerilor creatori și interpreți și implicarea în educarea prin artă a publicului pentru receptarea culturii rome;
 5. Realizarea de parteneriate cu persoane juridice de drept public sau de drept privat, din țară și din străinătate, care urmărsc aceleași obiective.

În scopul îndeplinirii obiectivelor sale, Centrul organizează și desfășoară, în condițiile legii, activități de tipul:

 1. Programe anuale și/sau multianuale, proiecte și acțiuni culturale în domeniul artelor spectacolului, expozițional, muzeal, precum și alte activități artistice;
 2. Evenimente culturale cu rol educativ și/sau de divertisment, la nivel național și internațional, precum și promovarea acestora;
 3. Cursuri de educație permanentă și formare profesională continuă din domeniul culturii, autorizate potrivit legii;
 4. Finanțare de programe, proiecte și acțiuni culturale ale persoanelor fizice și ale persoanelor juridice de drept public sau de drept privat cu misiune social-educativă sau culturală romă explicită;
 5. Realizarea și editarea de publicații specifice pe orice tip de suport;
 6. Realizarea de studii și cercetări culturale, singur sau în parteneriat cu instituții abilitate;
 7. Ocrotirea și promovarea mediului cultural tradițional și a meseriilor tradiționale rome;
 8. Organizarea de rezidențe pentru tinerii artiști.

 

Organizare

Conducerea, organizarea și gestionarea activității Centrului este asigurată de manager (director), în baza contractului de management încheiat de acesta cu Agenția Națională pentru Romi, în condițiile legii. Managerul conduce întreaga activitate a Centrului, pe care o reprezintă în raporturile cu autoritățile publice, instituțiile și organizațiile, precum și cu persoanele fizice și juridice din țară sau din străinătate.

În exercitarea atribuțiilor ce îi revin, managerul este sprijinit de un director adjunct programe și proiecte și un director economic, numiți prin decizia managerului, în urma promovării concursului organizat de către Centru, în condițiile legii. Managerul coordonează activitatea celor doi director adjuncți, precum și nemijlocit sau prin delegare de competență, activitatea compartimentelor din cadrul Centrului: Audit public intern, Juridic, Managementul resurselor umane, Relații publice și mass-media, Achiziții publice, Finanțări programe și proiecte, Programe și proiecte, Documentare și cercetare, Ansamblul muzical, Financiar-contabilitate, Administrativ, conform structurii organizatorice a instituției.

În conformitate cu reglementările în vigoare și cu prevederile Regulamentului de organizare și funcționare, managerul (directorul) conduce activitatea CNCR și reprezintă instituția în raporturile cu ANR, Guvernul, cu ministerele, cu alte autorități ale administrației publice, cu organizații, precum și în raporturile cu persoane fizice și juridice, române și străine. Pe lângă director, funcționează Consiliul administrativ și Consiliul consultativ.

 

Menu Title