Consiliul Administrativ

Din componența Consiliul administrativ al instituției noastre, să facă parte managerul, în calitate de președinte și următorii membri: a) directorii adjuncți; b) reprezentantul instituției căreia i se subordonează CNCR ; c) șefii de compartimente, după caz.

Atribuțiile Consiliului administrativ, conform HG 609/2009:

Art.19 – (1) Consiliul administrativ își desfășoară activitatea în ședinte ordinare și extraordinare; ședintețe ordinare se desfășoară lunar sau trimestrial, funcție de propunerea managerului, iar cele extraordinare ori de câte ori este necesar.

(2) Consiliul administrativ își desfășoară activitatea după cum urmează:

a) Consiliul administrativ se întrunește la sediul Centrului, la convocarea președintelui sau a 1/3 din numărul membrilor săi și face propuneri cu majoritate simplă de voturi din numărul total al membrilor;

b) ședințele Consiliului administrativ sunt prezidate de președinte;

c) dezbaterile se consemnează în procesul-verbal inserat în rergistrul de ședințe, sigilat și parafat; procesul-verbal de ședințe se semnează de către toți participanții la lucrările ședinței.

(2) În exercitatea atribuțiilor saue, Consiliul administrativ adoptă hotărâri.

(3) Hotărârile Consiliului administrativ se adoptă cu votul majorității simple a membrilor săi prezenți. În cazul imposibilității atingerii majorității simple, votul președintelui este hotărâtor.

(4) Secretariatul Consiliului administrativ se asigură de personalul cu atrbuții administrative din cadrul Centrului.

Menu Title